Soutěž, Pravidla 2015

Pravidla soutěže
CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky (dále jen CHJ)
pro rok 2015

Stručný přehled termínů
20. 3. – 18. 5. 2015 

přijímání přihlášek (RAK JK, Rudolfovská 80, 
České Budějovice)

27. 5. 2015

předání vzorků přihlášených výrobků,
posouzení hodnotitelskou komisí 
(pavilon R2, Výstaviště České Budějovice)

6. 6. 2015

vyhlášení výsledků soutěže (ocenění: Pivovarská zahrada,
nominace: Pavilon R2), veřejná ochutnávka 
(Pavilon R2 – Slavnosti piva, Výstaviště České Budějovice)

27. 8. – 1. 9. 2015 prezentace oceněných výrobků na výstavě Země živitelka
(Pavilon T, Výstaviště České Budějovice)

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (dále jen RAK JK) vydává pravidla, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění produktům potravinářského a zemědělského odvětví v roce 2015 v soutěži CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky (dále jen pravidla).

Regionální značku spravuje RAK JK.

Ocenění CHJ uděluje hejtman Jihočeského kraje, na základě návrhu hodnotitelské komise.

Značka CHJ smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech.

Splnění všech kvalitativních kritérií ověřuje a hodnotí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Tábor ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj a Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje.

Vyhodnocení a prezentace výrobků bude probíhat veřejně.

1. Obecné podmínky pro
udělení ocenění CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky

1.1 Přihlašovatel musí být fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Jihočeského kraje (dále jen „výrobce“).

1.2 Přihlašovatel může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba).

1.3 Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje (část A), včetně technické dokumentace výrobku (část B), popisu specifických vlastností regionálního výrobku (část C), čestného prohlášení žadatele (část D), fotodokumentace, vzoru obalu a etikety (část E), seznamu prodejních míst (část F) a kopie výpisu z obchodního resp. živnostenského rejstříku (část G).

1.4 Přihlašovatel je povinen předložit k žádosti kopii platného výpisu z obchodního resp. živnostenského rejstříku.

1.5 Přijímání přihlášek probíhá v termínu od 20. března do 18. května 2015.

1.6 Přihlášku do soutěže pro maximálně 10 výrobků zašle přihlašovatel v zalepené obálce s označením CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky na adresu: 

Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice.

Žádost je též možné předat na uvedené adrese osobně nebo poslat elektronicky na 

e-mailovou adresu: njungwirthova@rakjk.cz

Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků do 72 hodin od doručení výzvy. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže i po této lhůtě nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost, ani jiné opravné prostředky.

1.7 Dokumentace poskytnutá k produktům, které nebyly vybrány k ocenění CHJ, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo. Chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si RAK JK právo skartace dokumentace po třiceti dnech od data ukončení soutěže.

1.8 Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u RAK JK po dobu 3 let od předání ocenění.

1.9 O udělení značky CHJ rozhoduje hejtman kraje na základě doporučení hodnotitelské komise (nejsou-li splněny podmínky, rozhodne RAK JK o neudělení značky CHJ již v procesu administrace žádosti).

1.10 Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního i evropského potravinového práva.

1.11 Značka CHJ bude udělována v následujících kategoriích:

I. Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy,
uzená kolena, paštiky, apod.) 

II. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy,
sušené šunky, apod.)

III. Sýry, včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)

IV. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo, apod.)

V. Pekařské výrobky (chléb, slané pečivo)

VI. Pekařské výrobky sladké ( jemné, trvanlivé, atd.)

VII. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek

VIII. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu révy vinné (kromě piva a vína)

IX. Pivo s výstavem do 10 tis. hl/rok.

X. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce

XI. Ostatní (med, ryby, lahůdkářské výrobky apod.)

1.12 V případě, že se v jedné kategorii sejde více než 50 výrobků, může organizátor soutěže vytvořit zvláštní kategorii pro nejvíce zastoupenou podskupinu výrobků, popř. může vytvořit dle potřeb kategorii zcela novou, a to na základě dohody hodnotitelské komise na místě.

1.13 Přihlašovatel nemůže opakovaně do soutěže přihlásit v minulosti již oceněný výrobek značkou CHJ.

1.14 Nesplňuje-li přihlášený produkt podmínky pro zařazení do soutěže, bude tato skutečnost přihlašovateli písemně sdělena do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost, ani jiné opravné prostředky.

2. Specifické podmínky pro udělení ocenění CHJ

2.1 Výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky CHJ, musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální charakter výrobku je rovněž považován za výjimečně kvalitativní znak.

2.2 Přihlašovatel předloží technickou dokumentaci výrobku (část B).

2.3 Přihlašovatel v části C podepíše výjimečné/specifické vlastnosti regionálního výrobku,
vyčíslí podíl použitých jihočeských surovin, popř. zdůrazní důležitost pro Jihočeský kraj.

2.4 Přihlašovatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením (část D).

2.5 Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn. Výrobek byl vyroben zcela na území Jihočeského kraje. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením (část D).

2.6 Přihlašovatel je povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku, vzor obalu a etikety (část E), kvůli možnosti posouzení legislativou daných pravidel pro označování potravinářských výrobků.

2.7 Přihlašovatel musí potravinářský výrobek nebo zemědělský produkt určený k přímé konzumaci dodávat v roce 2015 pod svojí značkou do obchodní sítě nebo prodávat „ze dvora“ a doložit seznam prodejních míst (část F).

2.8 Přihlašovatel předloží k žádosti kopii platného výpisu z obchodního resp. živnostenského rejstříku.

2.9 Ocenění CHJ se neuděluje žádnému nezpracovanému výrobku nebo výrobku zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího opracování.

2.10 Udělování značky CHJ se týká pouze výrobků určených k přímé spotřebě (i po ohřátí a naředění) a pouze balených potravin s výjimkou pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků.

3. Odpovědnost přihlašovatele

3.1 Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé.

3.2 V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno. Informace o odebrání ocenění bude zveřejněna RAK JK ve sdělovacích prostředcích.

3.4 Přihlašovatel je povinen informovat RAK JK o všech změnách týkajících se oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti uděleného ocenění.

3.5 Přihlašovatel předá hodnotitelské komisi vzorky přihlášených výrobků k hodnocení dne 27. května 2015 od 7:30 do 9:00 hodin na adrese:

Výstaviště České Budějovice, a. s.
Pavilon R2
Husova 523
370 21 České Budějovice

Ocenění a k ocenění nominovaní přihlašovatelé zajistí dodávku přihlášených výrobků na veřejnou ochutnávku a propagaci regionálních potravin při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže dne 6. června 2015 od 7:30 do 9:00 hodin na adresu:

Výstaviště České Budějovice, a. s.
Pavilon R2
Husova 523
370 21 České Budějovice

3.6 RAK JK bude nejpozději 2. června 2015 informovat oceněné přihlašovatele a přihlašovatele výrobků navržených (nominovaných) na ocenění o dosaženém úspěchu. Na základě této informace se zástupci nominovaných a vítězných přihlašovatelů dostaví 6. června 2015  k převzetí ocenění v rámci veřejného vyhodnocení soutěže při příležitosti konání Slavností piva v Pivovarské zahradě na českobudějovickém Výstavišti.

4. Udělení certifikátů a značky CHJ

4.1 Každý přihlašovatel, který splní podmínky účasti v soutěži, získá pro nejlépe umístěný výrobek certifikát „Navržen k ocenění CHJ“. Trojice nejlépe umístěných výrobků v každé kategorii získá první, druhou, třetí cenu a certifikát „Nositel ocenění CHJ“ od hejtmana Jihočeského kraje.

4.2 V případě, že výrobky od jednoho přihlašovatele obsadí více než jednu z prvních třech příček ve své kategorii, komise přidělí umístění pouze nejvýše bodovanému výrobku. Níže umístěné výrobky do třetího místa od totožného přihlašovatele automaticky získají značku CHJ.

4.3 Pokud se při srovnávání výsledků bodování v rámci jednotlivých kategorií prokáže obsazení více než jednoho z prvních třech míst pouze výrobky od různých přihlašovatelů z jedné podskupiny, může organizátor operativně z dané podskupiny vytvořit samostatně hodnocenou kategorii.

4.4 Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.5 Na udělení ocenění není právní nárok.

4.6 Certifikát se vyhotovuje v jednom provedení.

4.7 Na certifikát se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.8 Certifikát obsahuje:

a) název výrobku, kterému bylo ocenění uděleno,
b) identifikaci výrobce – jméno a příjmení nebo obchodní název firmy, IČ, bydliště, místo podnikání, popř. adresu a sídlo společnosti,
c) datum, kdy bylo ocenění uděleno,
d) souhlas s užíváním loga CHJ.

5. Podmínky užívání ocenění CHJ

5.1 Držitel ocenění CHJ:

a) dodává výrobek do obchodní sítě nebo prodává ze dvora v kvalitě odpovídající údajům v přihlášce,

b) je povinen plnit podmínky těchto pravidel pro udělení ocenění CHJ,

c) je povinen uchovávat certifikát o udělení titulu,

d) uděluje souhlas se zveřejňováním identifikačních údajů RAK JK a jejím partnerům, a to v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti, název a druh oceněného výrobku,

e) využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se dodržovat pravidla pro jeho používání obsažená v grafickém manuálu loga.

6. Hodnotitelská komise,
posuzování přihlášených výrobků

6.1 Přihlášené výrobky posuzuje nezávislá komise.

6.2 Povinnými členy hodnotitelské komise pro posuzování přihlášených výrobků do soutěže CHJ jsou zástupci Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, RO SZIF České Budějovice, KVS SVS JK, SZPI. Komise může mít maximálně 11 členů. Předsedou komise je zástupce RAK JK.

6.3. Hodnotitelská komise navrhuje změny těchto pravidel, udělování výjimek, řešení sporných případů aj. Komise si k hodnocení může přizvat odborníky na danou výrobu.

6.4 Organizátor (RAK JK) může v rámci jednotlivých kategorií provést (v hodnotících tabulkách i při aranžování vzorků k fyzickému hodnocení) rozdělení výrobků do podskupin za účelem jejich snadnějšího porovnávání.

Příklady podskupin:
Masné výrobky – Tepelně opracované výrobky, Trvanlivě tepelně opracované výrobky, Fermentované trvanlivé výrobky, Drůbeží výrobky;
Mléčné výrobky – sýry, tvarohy, ostatní mléčné výrobky
Pekárenské a cukrářské výrobky – Chleby, Slané pečivo, Sladké pečivo, Cukrářské výrobky,
Ostatní – Lahůdky studené kuchyně, Alkohol (kromě piva a vína), Nealkoholické nápoje, pivo, Ostatní (výrobky z ovoce a zeleniny, med, ryby apod.).

6.5 Komise posuzuje přihlášený výrobek především na základě senzorických, estetických a designérských vjemů i na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku bodováním od 0 do 10 (přičemž 10 znamená maximálně kladné hodnocení z hlediska daného kritéria). Každý člen komise přidělí body dle svého uvážení. Přidělené body se sčítají.

6.6 Hodnotící kritéria:

I. Vzhled a barva
II. Textura
III. Chuť a vůně
IV. Inovativnost
V. Použité materiály
VI. Design výrobku
VII. Specifické posouzení

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Přiznání ocenění CHJ platí pro výrobce po dobu výroby oceněného výrobku za předpokladu dodržení těchto pravidel.

7.2 RAK JK nebo hodnotitelská komise mohou provést zpřesnění a změnu těchto pravidel.

7.3 Platná pravidla jsou uveřejněná na webových stránkách www.chutnahezkyjihocesky.cz

8. Přílohy 

Část A – Identifikační údaje žadatele
Část B – Technická dokumentace výrobku
Část C – Specifické vlastnosti regionálního výrobku
Část D – Čestné prohlášení žadatele
Část E – Fotodokumentace výrobku, vzor obalu a etikety
Část F – Seznam prodejních míst přihlášených výrobků
Část G – Kopie platného výpisu z obchodního resp. živnostenského rejstříku