O projektu

Motto:

„Chuť jihočeských potravin je kořeněná láskou ke krajině našich životů. Leží nám na srdci a patří  i na náš jazyk!“

Projekt CHUTNÁ HEZKY.JIHOČESKY (CHJ) organizuje od roku 2007 Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK), za podpory Jihočeského kraje. Cílem je systémová propagace kvalitních potravin z jihočeské produkce. Jedním z nástrojů je stejnojmenná soutěž CHJ. Každoročně se koná pod záštitou hejtmana a zúčastněným jihočeským výrobcům potravin garantuje marketingové výhody spojené s právem užívat ochrannou známku CHJ.

Hlavní cíle projektu:

•             zvýšení poptávky po výjimečných potravinách vyrobených v Jihočeském kraji z maximálního  

               podílu jihočeských surovin,

•             prohloubení spolupráce mezi jihočeskými zemědělci, zpracovateli a maloobchodem,

•             moderní návrat k tradičním hodnotám, posilujícím krajovou svébytnost a prosperitu,

•             osvěta společenského přínosu protekce místním produktům.

Produkty oceněné známkou CHJ získají možnost bezplatného zařazení do propagační kampaně a příležitost k přednostnímu zařazení do prodejního sortimentu partnerských maloobchodů Jednota . Na slavnostním vyhlášení výsledků vítězové jednotlivých kategorií obdrží certifikát opravňující užívání známky CHJ. Úspěšným výrobcům zajistíme popularizaci skrze tištěnou i elektronickou výsledkovou brožuru a možnost zapojení do série veřejných ochutnávek a prodejů na reprezentačních akcích Jihočeského kraje (farmářské trhy, veletrhy cestovního ruchu apod.). 

Zájemcům z řad úspěšných soutěžících zajišťujeme profesionálních  fotografie certifikovaných potravin. Snímky jsou jim zdarma k dispozici pro marketingovému využití  v elektronické fotobance.

Potravinářům zapojeným do projektu CHJ také pomůžeme s prezentací na webových stránkách www.chutnahezkyjihocesky.cz  a www.produktova-mapa.cz . Průběžně zviditelňujeme oceněné produkty na sociálních sítích, v regionálním tisku, televizi a na billboardech.

Dalším přínosem pro všechny přihlášené účastníky soutěže CHJ je nabídka odborných školení, tematicky zaměřených na posilování jejich konkurenceschopnosti. Kromě workshopů a seminářů organizujeme společenské události zaměřené na jejich vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a na prezentaci kvalitních jihočeských potravin veřejnosti. Pravidelně zprostředkováváme dodavatelsko-odběratelské i partnerské vazby zejména v regionu, na republikové úrovni, ale též v blízkém zahraničí. Potravináře informujeme o dostupných dotačních programech, týkajících se investic do zpracování zemědělské produkce, podpory prodeje, inovací v potravinářství a pomáháme jim navázat spolupráci s experty z oblasti výzkumu, inovací a odborného školství.

S cílem prosazovat a hájit zájmy držitelů značky CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY působí RAK JK v Regionálním potravinářském klastru, z.s. . Zájemcům nabízíme bezplatné zajištění analýzy potravin v moderních laboratořích SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí.

Podrobnosti o pravidlech soutěže včetně přihlášky naleznete v sekci SOUTĚŽ https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/soutez