Soutěž, Pravidla 2024

Pravidla soutěže
CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky (dále jen CHJ)
pro rok 2024

 

                                                      Přehled termínů

19. 2. – 17. 3. 2024

příjem přihlášek
RAK JK, Rudolfovská 80, České Budějovice

26. 3. 2024                  
27. 3. 2024

 

předání vzorků přihlášených výrobků,
posouzení hodnotitelskou komisí
Sportovně-relaxační areál v Hluboké nad Vltavou

09. 5. 2024 

 

slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v rámci konání národního
potravinářského veletrhu CZECH FOOD EXPO 2024 Výstaviště
České Budějovice a.s.

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (dále jen RAK JK) vydává pravidla, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění potravinám definovaným ve specifických podmínkách pravidel v rámci 18. ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky (dále jen pravidla).

Regionální značku spravuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje.

Ocenění CHJ uděluje hejtman Jihočeského kraje, na základě návrhu hodnotitelské komise.

Značka CHJ smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech.

Splnění všech kvalitativních kritérií ověřuje a hodnotí např. zástupci Státní zemědělské     
a potravinářské inspekce (SZPI) Tábor ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj                a Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje.

Hodnocení výrobků je neveřejné, přípustná je účast zástupců médií. Vyhlašování výsledků je veřejné.

 

1. Obecné podmínky pro udělení ocenění CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky

1.1 Přihlašovatel musí být fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání nebo se sídlem podnikání na území Jihočeského kraje (dále jen „výrobce“) nebo má provozovnu v Jihočeském kraji, ve kterém se přihlašovaný produkt vyrábí.

1.2 Přihlašovatel může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba).

1.3 Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje (část A), včetně přílohy č.1 části A (výpis z obchodního resp. živnostenského rejstříku. Dokument je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup). Technickou dokumentaci výrobku včetně specifických vlastností daného výrobku (část B), s přílohou č. 1 části B (čitelná a srozumitelná etiketa, obal nebo fotografie obalu výrobku). Čestné prohlášení žadatele (část C). Souhlas přihlašovatele se zpracováním osobních údajů (část D).

​1. 4. Podpisem přílohy Část D souhlasí žadatel, který je subjektem osobních údajů, jež poskytl vyplněním příloh Část A, B, C,  případně v rámci následné administrace žádosti a komunikace se správcem osobních údajů - Regionální agrární komorou Jihočeského kraje, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice (dále jen správce), se zpracováním osobních údajů a jejich předáním dalším příjemcům osobních údajů dle těchto Pravidel, tj. zejména Hodnotitelské komisi, pro účely uchovávání, manipulace a zpracování způsoby, které jsou nezbytné k administraci žádosti o značku „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“, administraci spojenou s evidencí držitelů značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“, administraci spojenou s propagací značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“, jakož i s nakládáním za účelem hodnocení Hodnotitelskou komisí. Ke všem těmto úkonům uděluje žadatel o značku „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ výše uvedeným subjektům souhlas, a to na dobu 10 let od podání žádosti. Administrátor značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ je oprávněn poskytnout údaje o držitelích značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ třetím stranám za účelem marketingu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu, kterým je zejména administrace žádostí a vedení evidence držitelů značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ a realizace marketingových akcí na podporu produktů značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“. Bez udělení souhlasu není možné realizovat činnosti související s administrací držitelů značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“, tzn. není možné žádost zařadit do zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to písemným odejmutím souhlasu zaslaným Správci pro účely zpracování osobních údajů „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“. V případě odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončeno zveřejňování údajů o držiteli značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ ze strany vlastníka a administrátora značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“; nadále však budou údaje uloženy administrátorem po dobu trvání platnosti uděleného ocenění značkou „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“ a po dobu platných skartačních lhůt administrace žádostí a evidence držitelů značky „CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky“.

1.5 Přihlášku do soutěže pro maximálně 10 výrobků může přihlašovatel:

a/ zaslat poštou v zalepené obálce s označením CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky na adresu: 

Regionální agrární komora Jihočeského kraje
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

b/ žádost je také možné předat na uvedené adrese osobně

c/ poslat elektronicky na e-mailovou adresu: zskorepova@rakjk.cz  .

Každá přihláška bude řádně zaregistrována. Zjistí-li se, že přihláška je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné údaje, žadatel bude vyzván k odstranění nedostatků do 72 hodin od doručení výzvy. Pokud podmínky pro zařazení do soutěže i po této lhůtě nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky.

1.6 Dokumentace poskytnuté k produktům, které nebyly vybrány k ocenění CHJ, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo. Chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si RAK JK právo skartace dokumentace po třiceti dnech od data ukončení soutěže.

1.7 Dokumentace oceněných výrobků se archivuje u RAK JK po dobu 3 let od předání ocenění.

1.8 O udělení značky CHJ rozhoduje hodnotitelská komise (nejsou-li splněny podmínky, rozhodne RAK JK o neudělení značky CHJ již v procesu administrace žádosti).

1.9 Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního i evropského potravinového práva.

1.10 Značka CHJ bude udělována v následujících kategoriích:

I. Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky, apod.) 

II. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy,
sušené šunky, apod.)

III. Sýry, včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)

IV. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo, apod.)

V. Pekařské výrobky

VI. Pekařské výrobky sladké

VII. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek

VIII. Alkoholické nápoje (kromě piva )

IX. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, sušené, proslazené nebo nakládané a nealkoholické nápoje

X. Ostatní (ryby, lahůdkářské výrobky apod.)

XI. Pivo s výstavem do 10 tis. hl/rok

XII. Med

1.11 V případě, že se v jedné kategorii sejde více než 50 výrobků, může organizátor soutěže vytvořit zvláštní kategorii pro nejvíce zastoupenou podskupinu výrobků, popř. může vytvořit dle potřeb kategorii zcela novou, a to na základě dohody hodnotitelské komise na místě.

1.12 V případě, že se v jedné kategorii sejdou méně než tři soutěžící subjekty, organizátor soutěže tuto kategorii v daném roce neotevře.

1.13 Přihlašovatel nemůže opakovaně do soutěže přihlásit v minulosti již oceněný výrobek značkou CHJ.

1.14 Nesplňuje-li přihlášený produkt podmínky pro zařazení do soutěže, bude tato skutečnost přihlašovateli sdělena do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením důvodů, pro které nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost, ani jiné opravné prostředky.

2. Specifické podmínky pro udělení ocenění CHJ

2.1 Výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky CHJ, musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu, přičemž regionální charakter výrobku je rovněž považován za výjimečně kvalitativní znak.

2.2 Přihlašovatel předloží technickou dokumentaci výrobku (část B) a popíše výjimečné/specifické vlastnosti regionálního výrobku, vyčíslí podíl použitých jihočeských surovin, popř. zdůrazní důležitost pro Jihočeský kraj.

2.3 Přihlašovatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe u potravinářských výrobků a pravidla správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením (část C).

2.4 Podíl regionální práce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn. výrobek byl vyroben zcela na území Jihočeského kraje. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením (část C).

2.5 Přihlašovatel je povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku, náhled obalu a etikety (příloha č.1 část B), kvůli možnosti posouzení legislativou daných pravidel pro označování potravinářských výrobků.

2.6 Přihlašovatel musí potravinářský výrobek nebo zemědělský produkt určený k přímé konzumaci dodávat v roce 2024 pod svojí značkou do obchodní sítě nebo prodávat „ze dvora“.

2.7 Přihlašovatel předloží k žádosti kopii platného výpisu z obchodního resp. živnostenského rejstříku. (příloha 1 části A - možnost stažení z internetu, nemusí být úředně ověřený).

2.8 Ocenění CHJ se neuděluje žádnému nezpracovanému výrobku nebo výrobku zpracovanému prostým dělením výchozího kusu, bez dalšího opracování.

2.9 Udělování značky CHJ se týká pouze výrobků určených k přímé spotřebě nebo polotovarů a pouze balených potravin s výjimkou pekařských, cukrářských a lahůdkářských výrobků.

3. Odpovědnost přihlašovatele

3.1 Přihlašovatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v přihlášce jsou úplné a pravdivé.

3.2 Přihlašovatel odpovídá za to, že výrobek splňuje veškeré platné legislativní normy ČR a EU.

3.3 V případě zjištění, že ocenění bylo uděleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, bude držiteli ocenění odebráno. Informace o odebrání ocenění bude zveřejněna RAK JK ve sdělovacích prostředcích.

3.4 Přihlašovatel je povinen informovat RAK JK o všech změnách týkajících se oceněného výrobku, které provede v průběhu platnosti uděleného ocenění.

3.5 Přihlašovatel předá vzorky přihlášených výrobků  dne 26. 3. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin a výrobky s krátkou dobou spotřeby dne 27. 3. 2024  od 6:30 do 8:15 hodin adrese:

Sportovně-relaxační areál v Hluboké nad Vltavou
Sportovní 1276 
373 41 Hluboká nad Vltavou

3.6 RAK JK bude informovat  oceněné přihlašovatele o jejich dosaženém úspěchu. Na základě této informace se zástupci vítězných přihlašovatelů dostaví k převzetí ocenění v rámci veřejného vyhodnocení soutěže 9. 5. 2024 v rámci konání národního potravinářského veletrhu CZECH FOOD EXPO 2024 Výstaviště České Budějovice a.s. 

4. Udělení certifikátů a značky CHJ

4.1 Trojice nejlépe umístěných výrobků v každé kategorii získá první, druhou, třetí cenu a certifikát „Nositel ocenění CHJ“ od hejtmana Jihočeského kraje.

4.2 V případě, že výrobky od jednoho přihlašovatele obsadí více než jednu z prvních třech příček ve své kategorii, komise přidělí známku pouze nejvýše bodovanému výrobku.

4.3 Pokud se při srovnávání výsledků bodování v rámci jednotlivých kategorií prokáže obsazení více než jednoho z prvních třech míst pouze výrobky od různých přihlašovatelů z jedné podskupiny, může organizátor operativně z dané podskupiny vytvořit samostatně hodnocenou kategorii.

4.4 Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.5 Na udělení ocenění není právní nárok.

4.6 Certifikát se vyhotovuje v jednom provedení.

4.7 Na certifikát se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4.8 Certifikát obsahuje:

a) název výrobku, kterému bylo ocenění uděleno,
b) identifikaci výrobce – jméno a příjmení nebo obchodní název firmy, IČ, bydliště,  
     místo podnikání, popř. adresu a sídlo společnosti,
c) datum, kdy bylo ocenění uděleno,
d) souhlas s užíváním loga CHJ.

5. Podmínky užívání ocenění CHJ

5.1 Držitel ocenění CHJ:

a) dodává výrobek do obchodní sítě nebo prodává ze dvora v kvalitě odpovídající údajům v přihlášce,

b) je povinen plnit podmínky těchto pravidel pro udělení ocenění CHJ,

c) je povinen uchovávat certifikát o udělení titulu,

d) uděluje souhlas se zveřejňováním identifikačních údajů RAK JK a jejím partnerům, a to v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti, IČ, webové stránky, název a druh oceněného výrobku,

e) využívá udělené ocenění způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se dodržovat pravidla pro jeho používání obsažená v grafickém manuálu loga.

6. Hodnotitelská komise, posuzování přihlášených výrobků

6.1 Přihlášené výrobky posuzuje nezávislá komise.

6.2 Povinnými členy hodnotitelské komise pro posuzování přihlášených výrobků do soutěže CHJ jsou zástupci Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Regionálního odboru Státního zemědělského a intervenčního fondu České Budějovice, Krajské veterinární správy pro JK, Státní zemědělské potravinářské inspekce Tábor. Komise může mít maximálně 11 členů. Předsedou komise je zástupce RAK JK.

6.3. Hodnotitelská komise navrhuje změny těchto pravidel, udělování výjimek, řešení sporných případů aj. Komise si k hodnocení může přizvat odborníky na danou výrobu.

6.4 Organizátor (RAK JK) může v rámci jednotlivých kategorií provést (v hodnotících tabulkách i při aranžování vzorků k fyzickému hodnocení) rozdělení výrobků do podskupin za účelem jejich snadnějšího porovnávání.

Příklady podskupin:


Masné výrobky – Tepelně opracované výrobky, Trvanlivě tepelně opracované výrobky, Fermentované trvanlivé výrobky, Drůbeží výrobky                                                                                                                 

Mléčné výrobky – sýry, tvarohy, ostatní mléčné výrobky

 

Pekárenské a cukrářské výrobky – Chleby, Slané pečivo, Sladké pečivo, Cukrářské výrobky a další.

 

6.5 Komise posuzuje přihlášený výrobek především na základě senzorických, estetických a designérských vjemů i na základě zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku bodováním od 1 do 5 (přičemž 5 znamená maximálně kladné hodnocení z hlediska daného kritéria). Každý člen komise přidělí body dle svého uvážení. Přidělené body se sčítají.

6.6 Hodnotící kritéria:

I. Vzhled, barva, struktura, chuť

II. Použité suroviny, základní přísady a pomocné látky technologie výroby

III. Druh a množství použitých surovin, tradičnost

IV. Inovativnost, design obalu, splnění aktuálních legislativních podmínek

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Přiznání ocenění CHJ platí pro výrobce po dobu výroby oceněného výrobku za předpokladu dodržení těchto pravidel.

7.2 RAK JK nebo hodnotitelská komise mohou provést zpřesnění a změnu těchto pravidel.

7.3 Platná pravidla jsou uveřejněná na webových stránkách https://www.chutnahezkyjihocesky.cz/.

8. Přílohy 

  • Část A: Identifikační údaje žadatele, příl. č. 1 část A platný výpis z OR resp. živ. Rejstříku - možnost stažení z internetu, nemusí být úředně ověřený
  • Část B: Technická dokumentace, příl. č.1 část B čitelné a srozumitelné etikety, obal nebo náhled
  • Část C: Čestné prohlášení žadatele 
  • Část D: Souhlas přihlašovatele se zpracováním osobních údajů